පාසල නිදහස් වනතුරු...

 ඡායාරූපය:

පාසල නිදහස් වනතුරු...

යුද සමයේ හමුදාව විසින් පවරා ගන්නා ලද සියලු ඉඩම් සහ පාසැල් නැවත ජනතාවට භාරදෙන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසීය. මේ දරුවන් බලාසිටින්නේ ඒ සිහිනය සැබෑ වෙනතුරුය.

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා