මොරලන්ද කඳුවැටිය නායේ ගිහින්...

 ඡායාරූපය:

මොරලන්ද කඳුවැටිය නායේ ගිහින්...

දින දෙකක පමණ කාලයක සිට ඇද හැලෙන මහ වැසි සමඟ පසුගියදා (14දා) අලුයම 5.30ට පමණ මීගහකිවුල පිටමාරුව ප්‍රධාන මාර්ගයට ඉහළින් පිහිටි කලුගහකඳුර මොරලන්ද කඳුවැටිය නාය යෑමකට ලක්වීමෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ අඩි 60ක පමණ කොටසක් මුළුමනින්ම අවහිරවී ඇති අතර මාර්ගයේ වාහන ගමනා ගමන කටයුතු ද ඇනහිට ඇත.

මෙම නාය යෑම හේතුවෙන් එම ස්ථානය අසලින් දිවෙන කලුගහකදුර පන්සල් මාවතද (බීරගහඅරාව මාර්ගය) අවහිරව ඇත. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට අඩි 500ක් පමණ ඉහළට මෙම කඳුවැටිය පිහිටා ඇති අතර මාර්ගයේ සිට අඩි 60ක් පමණ ඉහළ සිට මෙම නාය යෑම සිදුව ඇත.

මීගහකිවුල සමූහ [එන්. කුමාර]

මාතෘකා