යාපනය හරිත නගරයක් සඳහා පැළ 3000 ක් සිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙළක්

 ඡායාරූපය:

යාපනය හරිත නගරයක් සඳහා පැළ 3000 ක් සිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙළක්

යාපනය නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් නගරය අවට රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම වැඩසටහන සඳහා යාපනය නගරාධිපතිතුමන් ඇතුළු මහ නගර සභාවත්, උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කන්දයියා සරවේෂ්වරන් ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්ද සහයෝගය ලබාදෙන අතර ප්‍රදේශය පුරා පැළ 3000ක් පමණ සිටුවීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

මේ සඳහා කොහොඹ, තේක්ක, ජම්බු, මැහෝගනී වැනි පැළ තෝරා ගෙන ඇති අතර පන්නෙයි පාර, පන්නෙයි වෙරළ පාර, කෙරෙයිනගර් පාර, කොළොම්බතුරෙයි පාර, සෙන් පැට්ට්‍රික් වෙරළ පාර යන ස්ථානවල මූලික වශයෙන් මෙම පැළ සිටුවීමේ කටයුතු යොදා ඇත.

මාතෘකා