ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ කළුතර ජනමතයේ හැසිරීම

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ කළුතර ජනමතයේ හැසිරීම

අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ බලකොටුවක් බවට පත්ව තිබෙන කළුතර දිස්ත්‍රික්කය අවසන් වරට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ 1982 වසරේ පැවැති පළමු ජනාධිපතිවරණයේදීයි. එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ලබා ගත් ජයග්‍රහණයෙන් පසුව පැවැති ජනාධිපතිවරණ 6දීම කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත්වන ආසන

1959 වෝල්ටර් තල්ගොඩපිටිය කොමිසමේ සීමා නිර්ණයෙන් පසුව කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ආසන 8කට බෙදී ගියේ පහත ආකාරයටයි. 

1) පානදුර 2) බණ්ඩාරගම 
3) හොරණ 4) බුලත්සිංහල 
5) මතුගම 6) කළුතර 
7) බේරුවල 8) අගලවත්ත 

පානදුර ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති පානදුර ආසනය ජනාධිපතිවරණ හතෙන් 5කදී ජයග්‍රහණය කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි. එලෙස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල පානදුර ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ 1988 - 2010 කාල සමය තුළ පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදීයි.

බණ්ඩාරගම ආසනය

1959 වසරේදී වෝල්ටර් තල්ගොඩපිටිය කොමිසම විසින් සිදු කරන ලද සීමා නිර්ණයට අනුව පානදුර ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී බණ්ඩාරගම ආසනය නිර්මාණය වුණා. අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ බලකොටුවක් වුණු බණ්ඩාරගම ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

හොරණ ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති හොරණ ආසනය 1988 - 2015 කාල සමය තුළ ජනාධිවරණවලදී ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි. අවස්ථා කිහිපයකදී ලංකාවේ අගමැතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ රත්නසිරි වික්‍රමනායක නියෝජනය කළෙත් හොරණ ආසනයයි.

බුලත්සිංහල ආසනය

1959 වසරේ සිදුවුණු සීමා නිර්ණයෙන් පසුව හොරණ ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී බුලත්සිංහල ආසනය නිර්මාණය වුණා. 1982 සහ 1988 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් ජයග්‍රහණය කළ බුලත්සිංහල ආසනය ඉන්පසුව පැවැති සියලුම ජනාධිපතිවරණවලදී ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

මතුගම ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති මතුගම ආසනය අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වාසිදායක එකක් වුණේ නැහැ. එම නිසාම 1982 වසරෙන් පසුව පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී මතුගම ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

කළුතර ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති කළුතර ආසනය 1982 සහ 1988 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් ජයග්‍රහණය කළා. නමුත් ඉන්පසුව පැවැති සියලුම ජනාධිපතිවරණවලදී කළුතර ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

බේරුවල ආසනය

1959 දී කළුතර ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී බේරුවල ආසනය නිර්මාණය වුණා. 1988 - 2010 කාල සමය තුළ පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල බේරුවල ආසනය ජයග්‍රහණය කළා. 2005 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්ද 12කින් බේරුවල ආසනය ජයග්‍රහණය කළ බවත් මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි.

අගලවත්ත ආසනය

1947දී මතුගම ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී අගලවත්ත ආසනය නිර්මාණය වුණා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අවාසිදායක ආසනයක් වුණු අගලවත්ත ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළේ 1982 වසරේදී පැවැත්වුණු ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

ජනාධිපතිවරණවලදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉරණම විසඳුණු අයුරු

1982 වසරේ සිට මේ දක්වා පැවැති ජනාධිපතිවරණ 7න් 6කදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි. එදී 1994 - 2010 කාල සමය තුළ පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කිසිදු ආසනයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල පරාජය නොවී සිටීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් ලෙස දැක්විය හැකියි.

1982 ජනාධිපතිවරණය 

මෙම ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන තරග කරන විට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව තරග බිමට පිවිසුණා. එවර ජනාධිපතිවරණයේදී ආසන 8ම ජයග්‍රහණය කළ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 25,718කින්.

ජේ. ආර්. ජයවර්ධන 
ඡන්ද 211,592 (50.15%)

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව 
ඡන්ද 185,874 (44.06%)

1988 ජනාධිපතිවරණය

1988 වසරේ පැවැති ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ප්‍රබල සටනක නිරත වුණා. එවර සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 6ක් ජයග්‍රහණය කරන විට රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජයග්‍රහණය කළේ ආසන 2ක් පමණයි. එම නිසා දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද 10,251කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායකයි.

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක 
ඡන්ද 179,751 (49.57%)

රණසිංහ ප්‍රේමදාස 
ඡන්ද 169,510 (46.74%)

1994 ජනාධිපතිවරණය

1994 ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ඉදිරිපත් වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වුණේ ශ්‍රීමතී දිසානායකයි. එවර චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 8ම පහසුවෙන් ජයගත් නිසා දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ විශාල ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින්.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක 
ඡන්ද 295,686 (61.50%)

ශ්‍රීමතී දිසානායක 
ඡන්ද 178,466 (37.10%)

1999 ජනාධිපතිවරණය

1999 ජනාධිපතිවරණයේදී පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවරත් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 8ම ජයග්‍රහණය කළේ එතරම් අපහසුවකින් තොරවයි.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක 
ඡන්ද 281,217 (52.88%)

රනිල් වික්‍රමසිංහ 
ඡන්ද 217,423 (40.88%)

2005 ජනාධිපතිවරණය

2005 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයය ප්‍රමුඛ පිල) මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවර මහින්ද රාජපක්ෂත් සියලුම ආසන ජයග්‍රහණය කළ නිසා දිස්ත්‍රික්කය පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකි වුණා.

මහින්ද රාජපක්ෂ 
ඡන්ද 341,693 (55.48%)

රනිල් වික්‍රමසිංහ 
ඡන්ද 266,043 (43.20%)

2010 ජනාධිපතිවරණය

2010 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් (එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) තරග වැදුණේ සරත් ෆොන්සේකායි. එවරත් දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු ආසන ජයග්‍රහණය කළ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය වැඩිම ප්‍රතිශතයකින් ජයග්‍රහණය කළ අපේක්ෂකයා බවට පත්වුණා.

මහින්ද රාජපක්ෂ 
ඡන්ද 412562 (63.06%)

සරත් ෆොන්සේකා 
ඡන්ද 231807 (35.43%)

2015 ජනාධිපතිවරණය

2015 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් තරග වැදුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනයි. එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ ආසන 6ක් ජයග්‍රහණය කරන විට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජයග්‍රහණය කළේ ආසන 2ක් පමණයි. එම නිසාම දිස්ත්‍රික්කය එවරත් ජයග්‍රහණය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ 
ඡන්ද 395,890 (52.65%)

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 
ඡන්ද 349,404 (46.46%)

ස්තුතිය- Roar සිංහල වෙබ් අඩවිය මූලාශ්‍රය- ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල 1982-2015 (ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව)

[නදුන් ලියනගෙදර]

මාතෘකා