ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ කොළඹ හැසිරීම

 ඡායාරූපය:

ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේ කොළඹ හැසිරීම

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද බල ප්‍රදේශ 15කින් සමන්විතයි. දිස්ත්‍රික්කය පුරා අධික ජනගහනයක් වාසය කරන නිසා ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණයකදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිඵලය තීරණාත්මකයි. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසයේදී මෙතෙක් කලක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනමතය හැසිරුණු ආකාරය මෙසේයි.

උතුරු කොළඹ ආසනය

උතුරු කොළඹ 1931 වසරේ සිටම පවතින ආසනයක්. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බලකොටුවක් බවට පත්වුණු මෙම ආසනය ඔවුන්ට අහිමි වුණේ 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

මැද කොළඹ ආසනය

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හදවත බඳු මැද කොළඹ ඡන්ද බලප්‍රදේශයෙන් සෑම විටම ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා ගත් අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කළේ ඉතාමත් ඉහළ ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින්. නමුත් 1994 වසරේදී පමණක් ඔවුන්ට මැද කොළඹ අහිමි වුණේ ජනතා රැල්ල පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ වටා පැවතීම නිසායි.

බොරැල්ල ආසනය

1959 වසරේදී වෝල්ටර් තල්ගොඩපිටිය කොමිසම සිදු කළ සීමා නිර්ණයට අනුව උතුරු කොළඹ ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී බොරැල්ල ආසනය හැදුනා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක එකක් වුණු මෙම ආසනය ඔවුන්ට අහිමි වුණේ 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

නැඟෙනහිර කොළඹ ආසනය

1976දී දකුණු කොළඹ ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී සෑදුණු නැඟෙනහිර කොළඹ ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ආසනයක්. 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහයෝගය ලබා දුන් අපේක්ෂකයා නැඟෙනහිර කොළඹ ආසනය පරාජය වුණා.

බටහිර කොළඹ ආසනය

නැඟෙනහිර කොළඹ ආසනය සේම, 1976දී දකුණු කොළඹ ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී සෑදුණු බටහිර කොළඹ ආසනයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ආසනයක්. 1994 ජනාධිපතිවරණය හැර අනෙක් ජනාධිපතිවරණ 6දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහයෝගය ලබා දුන් අපේක්ෂකයා බටහිර කොළඹ ආසනය ජයග්‍රහණය කළා.

දෙහිවල ආසනය

1976දී දෙහිවල - ගල්කිස්ස ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී සෑදුණු දෙහිවල ආසනය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ආසනයක් බව මැතිවරණ ප්‍රතිඵල අධ්‍යයනය කරන විට පැහැදිලිවම පෙනෙන කරුණක්. 1994 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහයෝගය ලබා දුන් අපේක්ෂකයා දෙහිවල ආසනය පරාජය වුණා.

රත්මලාන ආසනය

1976දී දෙහිවල - ගල්කිස්ස ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී රත්මලාන ආසනය නිර්මාණය වුණා. 1982, 1988, සහ 2015 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහාය දුන් අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කළ රත්මලාන ආසනය, 1988 - 2010 කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල ජයග්‍රහණය කළා.

කොලොන්නාව ආසනය

1959 වසරේදී අවිස්සාවේල්ල ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී කොලොන්නාව ආසනය නිර්මාණය වුණා. ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය තුළ වරින් වර දෙපසට දෝලනය වුණු මෙම ආසනය 1982, 2005 සහ 2015 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහාය දුන් අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කළත් ඉතිරි අවස්ථාවන්වලදී ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම සහාය දුන් අපේක්ෂකයායි.

කෝට්ටේ ආසනය

1947 වසරේදී අවිස්සාවේල්ල ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී කෝට්ටේ ආසනය නිර්මාණය වුණා. මෙම ආසනය 1988,1994, 1999, සහ 2010 ජනාධිපතිවරණවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල සහාය දුන් අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කළා.

කඩුවෙල ආසනය

1976දී කොලොන්නාව සහ කොට්ටාව (වර්තමානයේ මහරගම) ආසනවලින් කොටස් වෙන්වී කඩුවෙල ආසනය නිර්මාණය වුණා. අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වාසිදායක වුණු මෙම ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

අවිස්සාවේල්ල ආසනය

1931 වසරේ සිට පවතින අවිස්සාවේල්ල ආසනය 1982 සහ 1988 ජනාධිපතිවරණවලදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කළා. නමුත් 1994 වසරේ සිට පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී මෙම ආසනය ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලයි.

හෝමාගම ආසනය

1959දී අවිස්සාවේල්ල ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී නිර්මාණය වුණු හෝමාගම ආසනයට කෝට්ටේ ආසනයේ කොටසක්ද ඈඳුණා. අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට වාසිදායක වුණු මෙම ආසනය ඔවුන් පරාජයට පත් වුණේ 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

මහරගම ආසනය

1959දී අවිස්සාවේල්ල ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී සෑදුණු කොට්ටාව ආසනය 1976දී මහරගම නමින් නම් කළා. අතීතයේ සිටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලට අවාසිදායක වුණු මෙම ආසනය ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළේ 1982 ජනාධිපතිවරණයේදී පමණයි.

කැස්බෑව ආසනය

1959දී මොරටුව ආසනයෙන් කොටසක් කැඩී කැස්බෑව ආසනය නිර්මාණය වුණා. මෙම ආසනය අතීතයේ සිටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිලේ බලකොටුවක් වුණා. එම නිසාම 1982 වසරේ සිට පැවැති සෑම ජනාධිපතිවරණයකදීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල කැස්බෑව ආසනය ජයග්‍රහණය කළා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින ආසන අතුරින් සෑම ජනාධිපතිවරණයකදීම එකම පිලකට ජයග්‍රහණය හිමි වුණු එකම ආසනය වන්නේ කැස්බෑව ආසනයයි.

මොරටුව ආසනය

1931 වසරේ සිටම පැවැති මොරටුව ආසනය වරින් වර දෙපසටම දෝලනය වුණු ආසනයක්. 1994 - 2010 කාල සමය තුළ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල මෙම ආසනය ජයග්‍රහණය කරන විට ඉතිරි අවස්ථාවන්වලදී මෙම ආසනය ජයග්‍රහණය කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීමට තීරණාත්මක වන ආසන 4ක් කොළඹ නගරය තුළ ඇති උතුරු කොළඹ, මැද කොළඹ, නැඟෙනහිර කොළඹ, බටහිර කොළඹ, බොරැල්ල, සහ දෙහිවල ආසන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසිදායක ආසනයි. කොළඹ නගරයෙන් පිටතට වන්නට පිහිටා තිබෙන කඩුවෙල, කැස්බෑව, හෝමාගම, අවිස්සාවේල්ල සහ මහරගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට වාසිදායක ආසනයි. ඉහත ආසන 11හි බලය එම පක්ෂ දෙක අතර බෙදී යන විට මධ්‍යස්ථ ආසන හතර වන රත්මලාන, කොලොන්නාව, කෝට්ටේ, සහ මොරටුව යන ආසනවල ජයග්‍රහණය දෙපිලටම වැදගත්. නමුත් 1982 සහ 1994 වසරවල පැවැති ජනාධිපතිවරණවලදී මෙම තත්ත්වය දක්නට නොලැබුණේ එක් අපේක්ෂකයකු පහසුවෙන්ම දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කර තිබුණු නිසායි.

1982 ජනාධිපතිවරණය

මෙම ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන තරග කරන විට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව තරග බිමට පිවිසුණා. එවර ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කැස්බෑව ආසනය හැර අනිකුත් ආසන ජයග්‍රහණය කළේ ඉතාමත් පහසුවෙන්.

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන - ඡන්ද 436,290 (57.71%)

හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව - ඡන්ද 274,476 (36.30%)

1988 ජනාධිපතිවරණය

1988 වසරේ පැවැති ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ප්‍රබල සටනක නිරත වුණා. එවර රණසිංහ ප්‍රේමදාස කොළඹ නගරයේ ආසන 6ම ජයග්‍රහණය කරන විට සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක කොළඹින් පිට පවතින ආසන 5න් 4ක් ජයග්‍රහණය කළා.

කොළඹ නගරයේ ආසන 6හි ප්‍රතිඵල

රණසිංහ ප්‍රේමදාස - ඡන්ද 147,112

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 87,459

කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5හි ප්‍රතිඵල

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 148,471

රණසිංහ ප්‍රේමදාස - ඡන්ද 114,293

ඉහත ආසන 11හි ප්‍රතිඵලවලට අනුව රණසිංහ ප්‍රේමදාස ඉදිරියෙන් සිටියේ ඡන්ද 254,75ක් පමණයි. එම නිසාම දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල තීරණාත්මක වුණා.

මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 95,619

රණසිංහ ප්‍රේමදාස - ඡන්ද 92,684

රණසිංහ ප්‍රේමදාස මධ්‍යස්ථ ආසන 2ක්ද ජයග්‍රහණය කළ නිසා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 15න් 9ක බලය හිමිකර ගත්තා. එසේම ඔහුට දිස්ත්‍රික්කය ඡන්ද 21,379කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට මැද කොළඹ ආසනයෙන් ලබා ගත් ඡන්ද 32,712ක වාසිය විශාල සහායක් ලබා දුන්නා.

අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

රණසිංහ ප්‍රේමදාස - ඡන්ද 361,337 (49.14%)

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 339,958 (46.23%)

1994 ජනාධිපතිවරණය

1994 ජනාධිපතිවරණය සඳහා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ඉදිරිපත් වන විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වුණේ ශ්‍රීමතී දිසානායකයි. එවර චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසන 15ම පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළා.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 557,708 (64.80%)

ශ්‍රීමතී දිසානායක - ඡන්ද 288,741 (33.60%)

1999 ජනාධිපතිවරණය

1999 ජනාධිපතිවරණයේදී පොදුජන එක්සත් පෙරමුණෙන් චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවර කොළඹ නගරයේ ආසන 6ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජයග්‍රහණය කරන විට කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5ම ජයග්‍රහණය කළේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායකයි.

කොළඹ නගරයේ ආසන 6හි ප්‍රතිඵල

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 169,037

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - 114,340

කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5හි ප්‍රතිඵල

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 227,963

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 149,353

ඉහත ආසන 11හි ප්‍රතිඵලවලට අනුව චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ඉදිරියෙන් සිටියේ ඡන්ද 23,913ක් පමණයි. එම නිසාම දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල තීරණාත්මක වුණා.

මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 125,937

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 100,725

එවර මධ්‍යස්ථ ආසන 4ම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක ජයග්‍රහණය කළ නිසා පොදුජන පෙරමුණ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 491,25කින්.

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක - ඡන්ද 474,310 (49.18%)

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 425,185 (44.08%)

2005 ජනාධිපතිවරණය

2005 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් (ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග වැදුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහයි. එවර කොළඹ නගරයේ ආසන 6ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජයග්‍රහණය කරන විට කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5ම ජයග්‍රහණය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂයි.

කොළඹ නගරයේ ආසන 6හි ප්‍රතිඵල

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 223,820

මහින්ද රාජපක්ෂ - 90,337

කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5හි ප්‍රතිඵල

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 292,539

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 204,864

ඉහත ආසන 11හි ප්‍රතිඵලවලට අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියෙන් සිටියේ ඡන්ද 45,808ක් පමණයි. එම නිසාම දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය සඳහා මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල තීරණාත්මක වුණා.

මධ්‍යස්ථ ආසන 4හි ප්‍රතිඵල

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 140,654

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 134,800

එවර මධ්‍යස්ථ ආසන දෙක බැඟින් දෙදෙනාම ජයග්‍රහණය කළ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 35,196කින්.

අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

රනිල් වික්‍රමසිංහ - ඡන්ද 569,627 (51.12%)

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 534,431 (47.96%)

2010 ජනාධිපතිවරණය

2010 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් (එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ පිල) තරග වැදුණේ සරත් ෆොන්සේකායි. එවර කොළඹ නගරයේ ආසන 6ම සරත් ෆොන්සේකා ජයග්‍රහණය කරන විට කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5ම ජයග්‍රහණය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂයි. නමුත් එවර කොළඹ නගරයෙන් පිටත ආසන 5දී මහින්ද රාජපක්ෂ ඡන්ද 158,393ක වාසියක් ලබා ගන්නා විට සරත් ෆොන්සේකා කොළඹ නගරය තුළ ආසන 6න් ලබා ගත්තේ ඡන්ද 110,418ක වාසියක් පමණයි. එසේම මධ්‍යස්ථ ආසන 4ත් මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් ජයග්‍රහණය කරන ලද නිසා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිස්ත්‍රික්කය ජයග්‍රහණය කළේ වැඩි ඡන්ද 81,718කින්.

අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 614,740 (52.93%)

සරත් ෆොන්සේකා - ඡන්ද 533,022 (45.90%)

2015 ජනාධිපතිවරණය

2010 ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ තරග වදින විට නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණෙන් තරග වැදුණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනයි. එවර කොළඹ නගරයේ ආසන 6ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජයග්‍රහණය කරන විට කොළඹ නගරයෙන් පිට ආසන 5ම ජයග්‍රහණය කළේ මහින්ද රාජපක්ෂයි. නමුත් කොළඹ නගරයෙන් පිටත ආසනවලදී මහින්ද රාජපක්ෂ රඳවා ගත් ඡන්ද පරතරය සෑහෙනදුරට අඩු වුණා. එසේම මධ්‍යස්ථ ආසන 4ම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජයග්‍රහණය කළ නිසා ඔහුට දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රහණය හිමි වුණේ වැඩි ඡන්ද 162,459කින්.

අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන - ඡන්ද 725,073 (55.93%)

මහින්ද රාජපක්ෂ - ඡන්ද 562,614 (43.40%)

හෙට ගම්පහ...

[නදුන් ලියනගෙදර]

මාතෘකා