අගමැති මන්ත්‍රීවරුන්ට පිළිතුරු දීම පෙබරවාරි 05

අගමැති මන්ත්‍රීවරුන්ට පිළිතුරු දීම පෙබරවාරි 05

අගමැතිවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පළමු වරට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු‍න්ගේ වාචික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම එළඹෙන පෙබරවාරි මස 05 වැනිදා සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, මන්ත්‍රීවරු‍න් යොමු කරන ප්‍රශ්නවලට පස්වරු 1.00 සිට පස්වරු 1.30 දක්වා පිළිතුරු ලබා දීමට නියමිතය.

ඉකුත් ජනවාරි 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී පෙබරවාරි මස 05 වැනිදා සිට 07 වැනිදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට තීරණය විය. ඒ අනුව පෙබරවාරි 05 වැනිදා පස්වරු 6.30 සිට රාත්‍රී 7.30 දක්වා මෝටර් වාහන පනත යටතේ වන නියෝගද, පෙබරවාරි 06 ‍වැනිදා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ වන නියමයන් කිහිපයක්ද විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

පෙබරවාරි 07 වැනිදා නන්ද මැතිව්, වෛද්‍ය රන්ජිත් අතපත්තු, එම්.එස්. තේමිස් සහ ප්‍රින්ස් ගුණරාසා කාසිනාදර් යන නැසීගිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 04 දෙනකු වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කිරීමේ යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

[ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු]

News Order: 
3
මාතෘකා