2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය ගැන අභියාචනා 70,000ක්

 ඡායාරූපය:

2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය ගැන අභියාචනා 70,000ක්

හැත්තෑදහසකට අධික පිරිසක් 2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සම්බන්ධයෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසීය.

එම අභියාචනා දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාල මට්ටමින් ඉදිරියේදී සලකා බැලීමට නියමිත ඒ මහතා පැවසීය. 2019 ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සහතික කිරීම ලබන මස 31 වනදා සිදු වන බවද සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

[සුමන උදයන්ත]

News Order: 
5
මාතෘකා