ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජන රැළිය

 ඡායාරූපය:

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජන රැළිය

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ විරෝධතා රැළියක් ඊයේ (23) කොළඹදී පැවැත්විණි. එහි විශේෂ අවස්ථා