ජනවාරි අට ජනවරම ඉදිරියට ගෙනයන්න සම්බන්දන් ජනපතිට අවධාරණය කරයි

 ඡායාරූපය:

ජනවාරි අට ජනවරම ඉදිරියට ගෙනයන්න සම්බන්දන් ජනපතිට අවධාරණය කරයි

මීට වසර තුනකට පෙර 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා ජනතාව ඡන්දය දුන් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය දැන්වත් ක්‍රියාවට නැංවීමට එක්වන ලෙස විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්දන් මහතා ජනාධිපතිවරයාට අවධාරණය කර ඇත.

එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ සඳහන් වූ දූෂණය පිටුදැකීම, දූෂිතයන්ට දඬුවම් දීම, මිනීමැරුම් සහ අතුරුදන්වූවන් සම්බන්ධ විමර්ශන කඩිනම් කිරීම වැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් සෘජු අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවත්, ඒ ඔස්සේ නැති වූ ජනතා විශ්වාසය නැවත ඇති කරගත යුතු බවත් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ. පසුගිය 16දා ජනාධිපතිවරයා සමග පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකදී විපක්ෂ නායකවරයා මේ අදහස් පළකර ඇත.

පළාත්පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය සැහැල්ලුවට ගත යුතු නැති බව අවධාරණය කර ඇති විපක්ෂ නායකවරයා, වර්තමාන ආණ්ඩුව 2020 දක්වා ගෙනයාමෙන් රටට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් දිනාගත හැකි වනු ඇතැයිද විශ්වාසය පළ කර තිබේ.