පිළිපැදීම

 ඡායාරූපය:

පිළිපැදීම

ඡායා [සුලෝචන ගමගේ]

මාතෘකා