අලි සෙල්ලම්

 ඡායාරූපය:

අලි සෙල්ලම්

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා