පිරිකර

 ඡායාරූපය:

පිරිකර

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා