විසි දැල

 ඡායාරූපය:

විසි දැල

ඡායා[සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා