පාසල් වාරය ඇරඹේ

 ඡායාරූපය:

පාසල් වාරය ඇරඹේ

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා