වසරක අඳුර

 ඡායාරූපය:

වසරක අඳුර

ඡායා - ශාන් රඹුක්වැල්ල

මාතෘකා