ගමන

 ඡායාරූපය:

ගමන

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා