හුරුළුවැව හුරුව

 ඡායාරූපය:

හුරුළුවැව හුරුව

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

News Order: 
4
මාතෘකා