පහන්

 ඡායාරූපය:

පහන්

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා