උත්ථානය

 ඡායාරූපය:

උත්ථානය

ඡායා [ගයාන් පුෂ්පික]

මාතෘකා