වසරකට පසු දිගන

 ඡායාරූපය:

වසරකට පසු දිගන

ඡායා [සුදම් ගු ණසිංහ]

මාතෘකා