ගනුදෙනු

 ඡායාරූපය:

ගනුදෙනු

ඡායා[දිනුක මලින්ද හේරත්]

මාතෘකා