වකුගඩු රෝග සහන සත්කාරක මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට

 ඡායාරූපය:

වකුගඩු රෝග සහන සත්කාරක මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට

මාතෘකා