පවස

 ඡායාරූපය:

පවස

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

 

මාතෘකා