නිදහස

 ඡායාරූපය:

නිදහස

ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සහභාගී වූ නර්තන කණ්ඩායම්වල යුවතියන් ලේක් හවුස් මන්දිරයේ පියගැට පෙළ මත ගිමන් හරින අයුරු...

ඡායා - [සුදත් මලවීර]

මාතෘකා