විනය රීති

 ඡායාරූපය:

විනය රීති

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා