ජාතික සම්මාන

 ඡායාරූපය:

 ජාතික සම්මාන

ඊයේ (19) පැවැත්වුණු ජනාධිපති ජාතික සම්මාන උලෙළේදී මහාචාර්ය අර්ජුන සිල්වා මහතා විද්‍යා ජෝති සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ අවස්ථාව.

ඡායා[සුදත් මලවීර]

මාතෘකා