මාරුව

 ඡායාරූපය:

මාරුව

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා