අහිමි දියවර

 ඡායාරූපය:

අහිමි දියවර

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා