උදුරාගත් ජීවිත වෙනුවෙන්...

 ඡායාරූපය:

උදුරාගත් ජීවිත වෙනුවෙන්...

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය සමරා යාපනය සරසවියේදී දැල්වූ පහන්....
ඡායාරූපය අන්තර්ජාලයෙනි.

මාතෘකා