මිනිසෙක්!

 ඡායාරූපය:

මිනිසෙක්!

ඡායා [රොෂාන් පිටිපන]

මාතෘකා