අයං වස්සාන කාලෝ...!

 ඡායාරූපය:

අයං වස්සාන කාලෝ...!

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා