'ලිජන් ඔෆ් ඔනර්'

 ඡායාරූපය:

'ලිජන් ඔෆ් ඔනර්'

ප්‍රංශ රජය පිරිනමන ඉහළම සම්මානය වන 'ලිජන් ඔෆ් ඔනර්' සම්මානය හිටපු ජනපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට පිරිනැමිණි. මෙම සම්මානය හිමි වූ ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකිකයා ඇයයි. සම්මානය පිරිනැමීම මෙරට ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති ජින් මාරින් ෂු මහතා අතින් සිදු විය.

ඡායා [රුක්මල් ගමගේ]

මාතෘකා