ලුණු සහ දහඩිය

 ඡායාරූපය:

ලුණු සහ දහඩිය

ඡායා [ප්‍රියංකර කලුපහන]

මාතෘකා