ජීවන ගමන

 ඡායාරූපය:

ජීවන ගමන

ඡායා[උපුල් නෙළුන්දෙණිය]

මාතෘකා