රාජකාරිය!

 ඡායාරූපය:

රාජකාරිය!

ඊයේ (28) සවස මහ වැසි නොතකා ගෝල්ෙෆ්ස් පිටිය ඉදිරිපිට රාජකාරියේ නිරතව සිටි පොලිස් නිලධාරිනියෝ

ඡායා[රංජිත් අසංක]

මාතෘකා