සේල්!

 ඡායාරූපය:

සේල්!

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා