අතීතය

 ඡායාරූපය:

අතීතය

සේයා [මනිල්කා ජයසිංහ]

මාතෘකා