අවුරුද්දට කලින්...

 ඡායාරූපය:

අවුරුද්දට කලින්...

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා