වාසනාවේ බර

 ඡායාරූපය:

වාසනාවේ බර

ඡායා [සමන්ත සමරනායක]

මාතෘකා