ඩබල් දාලා හැටට හැටේ...

 ඡායාරූපය:

ඩබල් දාලා හැටට හැටේ...

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා