සංහිදියාව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සංවර්ධනය

 ඡායාරූපය:

සංහිදියාව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ සංවර්ධනය

ඡායා [රුක්මල් ගමගේ]

මාතෘකා