පේවීම

 ඡායාරූපය:

පේවීම

ඇසළ පෙරහැරට සහභාගී කරවන අලි ඇතුන් සමූහයක් නාවා පිරිසිදුකරන මේ දුලබ දසුන ඊයේ රැස කැමරාවෙහි සටහන් විය

මාතෘකා