නැදුන්ගමුවේ ඇතා කේන්ති ගන්නේ නෑ

 ඡායාරූපය:

නැදුන්ගමුවේ ඇතා කේන්ති ගන්නේ නෑ

නැදුන්ගමුවේ ඇතා කේන්ති ගන්නේ නෑ

මාතෘකා