අම්මලා

 ඡායාරූපය:

අම්මලා

යාල සෆාරි අවසන් කර යළි එමින් තිබූ ජීප් රථ අතරට කොටිගල ප්‍රදේශයේදී පාර හරහා මාරුවීමට පැමිණි වනඅලි රංචුවක සිටි ඇතින්නක ජීප් රථවල මඟ අහුරමින් පැටවුන් පාර මාරු වී වනයට යන තුරු ඔවුන්ට රැකවරණය දෙන ආකාරය.

ඡායා [රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි]

මාතෘකා