අනාගතය උදෙසා

 ඡායාරූපය:

අනාගතය උදෙසා

තිරසාර දැක්ම පළමු කෙටුම්පත එළිදැක්වීම සහ ජාතික තිරසාර කතිකාව ජාතික වශයෙන් දියත් කිරීමේ නිල උත්සවයේදී එම කෙටුම්පත පාසල් ශිෂ්‍යාවකට ජනාධිපතිවරයා අතින් පිරිනැමුණු අවස්ථාව.

මාතෘකා