දැල්පන්දු පුහුණුකාරිණි අයැදුම්පත් අදින් අවසන්

දැල්පන්දු පුහුණුකාරිණි අයැදුම්පත් අදින් අවසන්

ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් අවුරුදු 16න් පහළ සහ අවුරුදු 19න් පහළ පුහුණුකාරිණියන් සඳහා කැඳවූ අයැදුම්පත් අදින් අවසන් කෙරේ. එක් වයස් කාණ්ඩයක් වෙනුවෙන් එක් තනතුරක් පමණක් පවතින අතර සහාය පුහුණුකාරිණියන් දෙදෙනා බැගින් තෝරා ගැනීමට නියමිතය. මීට අමතරව අවුරුදු 19න් පහළ යෝග්‍යතා පුහුණුකාරිණියක පත්කර ගැනීමටද දැල්පන්දු සම්මේලනය සැලසුම් කර තිබේ.

මීට අමතරව දිස්ත්‍රික් සංචිත වෙනුවෙන් පුහුණුකාරිණියන් බඳවාගන්නා අතර ඒ සඳහා සම්මේලනය විසින් පැවැත්වූ අන්තර් මධ්‍ය විභාගයෙන් සමත්වීම අනිවාර්ය බව ප්‍රකාශිතය. එසේම අවුරුදු පහක් ඇතුළත ජයග්‍රහණ හිමිකරගෙන තිබීමත් අවුරුදු 30ට අඩුවීමත් යෝග්‍යතා සුදුසුකම් ලෙස දක්වා තිබේ.

අවුරුදු 19න් පහළ දිස්ත්‍රික් සංචිතයන්ට තෝරාගන්නා පුහුණුකාරිණියන් සමමේලනයේ උසස් විභාගයෙන් සමත්ව තිබිය යුතු අතර සහාය පුහුණුකාරිණියන් අවුරුදු 30ට අඩුවිය යුතුබව පැවසෙයි.

මාතෘකා