තහනම් උත්තේජක ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණයට

 ඡායාරූපය:

තහනම් උත්තේජක ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණයට

ක්‍රීඩාවේදී භාවිත කළ නොහැකි උත්තේජක වර්ග මොනවාදැයි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගැනීමට කටයුතු කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසීය. මේ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇති බවද ඒ මහතා පැවසීය.

2013 අංක 33 දරන ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහි සම්මුති පනතේ 34(1) වගන්තිය යටතේ ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී භාවිතය තහනම් කරන ලද උත්තේජන ද්‍රව්‍ය ලැයිස්තුව මේ වනවිට ගැසට් පත්‍ර යේ පළකර ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය පැවසීය. 2019 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 2110/2 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ මේ සම්බන්ධයෙන් වන නිවේදනය පල කර ඇත. 2018 අංක 4 දරන නියෝග පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මාතෘකා