කලම්බු එෆ්.සී. සහ චෙන්නායි එෆ්.සී. අතර තරගය හෙට තුරඟ තරග පිටියේදී

 ඡායාරූපය:

කලම්බු එෆ්.සී. සහ චෙන්නායි එෆ්.සී. අතර තරගය හෙට තුරඟ තරග පිටියේදී

ආසියානු සම්මේලන කුසලානය සඳහා කලම්බු එෆ්.සී. කණ්ඩායම සමග තරග වදින චෙන්නයි එෆ්.සී. කණ්ඩායම ඊයේ දිවයිනට ළඟා විය.

ඒ අනුව චෙන්නායි කණ්ඩායම සමග කලම්බු එෆ්.සී. තරගය හෙට තුරඟ තරග පිටියේදී ප.ව. 3.30ට ආරම්භ වීමට නියමිතය.

චෙන්නායි කණ්ඩායම සමග දෙවැනි තරගයට කලම්බු එෆ්.සී. කණ්ඩායම මාර්තු ඉන්දියාව බලා පිටත්වන අතර මාර්තු 13 වැනිදා දෙන්නාහි එරීනා ක්‍රීඩාංගණයේදී එම තරගය පැවැත්වේ.

හෙට තරග වදින කලම්බු එෆ්.සී. කණ්ඩායම

මොහොමඩ් රවුමි (නායක), අහ්මඩ් ෂස්නි, ඩිලාන් කෟෂල්‍ය, චරිත බණ්ඩාර, නිරාන් කණිෂ්ක, චලන චමීර, මොහොමඩ් ෂෆ්රාන්, මොහොමඩ් සිරාජ්, මොහොමඩ් සර්වාන්, මොහොමඩ් රිෆ්නාස්, මොහොමඩ් අකීබ්, මොහොමඩ් ෆසාල්, සීකා ජීන් ෆුරික්, ඩුක්සන් පුස්ලස්, අඩේවු ඉසාක්, ආසිකුර් රහුමාන්, බොඩ්රික් දිමිත්‍රි, අෆීල් මොහොමඩ්, මොහොමඩ් රිල්වාන්, එරංග බුද්ධික පෙරේරා, ෂිෂාන් ප්‍රබුද්ධ, සුපුන් කවීෂ ප්‍රනාන්දු (දැල් රකින්නා), මොහොමඩ් ඉම්රාන් (දැ. ර.), මුහමදු ශකීර් (දැ.ර.),

මාතෘකා