ක්‍රීඩකයෙකු සංචිතයට ඇතුළත් කිරීමට ක්‍රීඩා ඇමතිටත් අල්ලස් දීමේ උත්සහයක්

 ඡායාරූපය:

ක්‍රීඩකයෙකු සංචිතයට ඇතුළත් කිරීමට ක්‍රීඩා ඇමතිටත් අල්ලස් දීමේ උත්සහයක්

ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයෙකු ඇතුළත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන තාක්ෂණ නිලධාරියෙකු තමන්ට රුපියල් මිලියනයක අල්ලස් මුදලක් ලබා දීමට යෝජනා කළ බවට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

මාතෘකා