ජාතික එල්ලේ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග 8 වැනිදා

ජාතික එල්ලේ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග 8 වැනිදා

2019 ජාතික එල්ලේ තරගාවලියේ අවසන් පූර්ව තරග ලබන ඉරිදා (08) සිට ආරම්භ කෙරේ. එහි පළමු අවසන් පූර්ව තරගය දෙසැම්බර් 08 වැනිදාත් දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගය දෙසැම්බර් 15 වැනිදාත් පැවැත් වීමට නියමිතය.

තරග කාල සටහන

දෙසැ 08 - පළමු අවසන් පූර්ව තරගය - තොටළඟ අරුණ සහ උදම්මිට ගාමිණී කණ්ඩායම් අතර

දෙසැ 15 - දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගය - ජොසිටාවත්ත රශ්මි සහ නාගොඩ ශ්‍රීමාලි අතර

මෙම තරග දෙකම කැලණිය කැලණිතිස්ස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අතර පෙ.ව. 9.30ට තරග ආරම්භවේ.

2019 ජාතික එල්ලේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ දෙසැම්බර් 22 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදීය.

[ඩබ්.ආර්. කුමාර]

News Order: 
7
මාතෘකා